Σάββατο, 26 Νοεμβρίου 2016

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016/2017


ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ  ΡΕΜΑΤΙΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ-ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
M. Μπότσαρη 2, 15233 Χαλάνδρι
Τηλ. 6932615627,  2103254165, 2106820623
sosrematia.blogspot.com

 Χαλάνδρι, 8 Νοεμβρίου 2016

Προς τη Γενική Συνέλευση
της  28ης Νοεμβρίου 2016 και σε περίπτωση μη απαρτίας
της    5ης Δεκεμβρίου 2016


ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016/2017 


       Στη συνεδρίαση της 8ης Νοεμβρίου 2016 το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και κατάθεση από την Ταμία του απολογισμού της διαχειριστικής περιόδου 1/11/2015-31/10/2016, αποφάσισε να καταθέσει στην Ετήσια Εκλοαπολογιστική  Γενική Συνέλευση του Συλλόγου μας για συζήτηση και έγκριση τον εξής προϋπολογισμό για την επόμενη διαχειριστική περίοδο   1/11/2016-31/10/2017.

Α)     Προϋπολογισθέντα    Έσοδα  *                                                        Ε.    300,00
*   προερχόμενα από  εισπράξεις  συνδρομών,
     νέων εγγραφών και έκτακτων εισφορών

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Β)     Προϋπολογισθέντα   Έξοδα **                                                         Ε.  1.500,00
** και αναλυτικότερα 

-- εκδηλώσεις, αφίσες-προσκλήσεις,
    φωτοτυπίες, γραφική ύλη                             Ε.     600,00

-- δικηγόροι, δικαστικά έξοδα, προσφυγές       Ε.     400,00

-- σχεδιασμός και υλοποίηση εκπαιδευτικού  
    προγράμματος για τα σχολεία                     Ε.      500,00

 
Από τα παραπάνω Έσοδα-Έξοδα προκύπτει  έλλειμμα                       Ε.   1.200,00
        

                     Την 31/10/2016 το υπόλοιπο του ταμείου ανέρχεται σε   Ε. 4.676,26 *
 
 *       εκ των οποίων  : E. 4.186,99  στο λ/σμό του Συλλόγου στην  Τράπεζα και Ε. 489,27  μετρητά στα χέρια του ταμία.

  Την 31/10/2017 το υπόλοιπο του ταμείου προβλέπεται να ανέρχεται σε Ε. 3.476,26   


 Το έλλειμμα των Ε. 1.200,00 ελπίζουμε ότι στο μεγαλύτερο τουλάχιστον μέρος του  θα καλυφθεί από χορηγίες, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι δράσεις που θα υλοποιηθούν από το νέο Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη διάρκεια της επόμενης διαχειριστικής περιόδου.  

 
                                              ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 
                   Η   Πρόεδρος              Η  Γραμματέας                            Η Ταμίας


                  Κέλλυ Δάνου                Ματρώνη Δικαιάκου        Μαρίνα-Ελένη  Σμαραγδή

Παρασκευή, 11 Νοεμβρίου 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΚΑΙ ΡΕΜΑΤΙΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ- ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ  

Μ.Μπότσαρη 2,    15233 ΧΑΛΑΝΔΡΙ

ΤΗΛ 6932615627, 2103254165, 2106820623    

e-mail sosrematia@gmail.com
                                                                                    Χαλάνδρι,10 /11/2016  
             Αριθ πρωτ.626

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Αγαπητά μέλη και  φίλοι του Συλλόγου μας

Σας καλούμε στη Ετήσια Συνέλευση του Συλλόγου, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Καταστατικού μας, που θα γίνει στον 2ο Γυμνάσιο Χαλανδρίου  τη Δευτέρα  28 Noεμβρίου  2016 και ώρα 17.00   με τα ακόλουθα θέματα:

  1. Έκθεση πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου
  2. Απολογισμός της ετήσιας διαχειριστικής περιόδου μέχρι 31-10-2016 και προϋπολογισμός της επομένης
  3. Έκθεση εξελεγκτικής επιτροπής
  4. Συζήτηση και έγκριση των ανωτέρω και απαλλαγή από κάθε ευθύνη του Δ.Σ και της Εξελεγκτικής Επιτροπής.
  5. Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη επτά [7] τακτικών μελών Δ.Σ.,τριών [3] αναπληρωματικών και τριών [3] μελών της εξελεγκτικής επιτροπής.
Επειδή κατά κανόνα δεν επιτυγχάνεται απαρτία την  πρώτη φορά, η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί χωρίς άλλη πρόσκληση μετά επτά [7] ημέρες, τη Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου 2016   στις 17.00  στο 2ο Γυμνάσιο Χαλανδρίου- Λ Πεντέλης και Αχαϊας [είσοδος από οδό Αχαΐας] 

            Μέλη του Συλλόγου μας που είναι ταμειακά τακτοποιημένα και επιθυμούν να υποβάλουν υποψηφιότητα για το Δ.Σ.σύμφωνα με το καταστατικό μας,παρακαλούνται να επικοινωνήσουν στα ανωτέρω τηλέφωνα .

Πριν από την έναρξη της γενικής συνέλευσης [17.00 -17.30]  μπορούν να εξοφληθούν συνδρομές και να συμπληρωθούν αιτήσεις για εγγραφές νέων μελών .

Παρακαλούμε τα μέλη και τους φίλους του Συλλόγου μας  να παραστούν μαζικά, όπου θα γίνει ο απολογισμός των πεπραγμένων και, ο προγραμματισμός της δράσης μας για την επόμενη χρονιά,καθώς και η ανάδειξη νέων μελών του Δ.Σ. για τη διετία 2016-2018.

Σε περίπτωση κωλύματος μέλους να παραστεί κατά την ψηφοφορία μπορεί να εξουσιοδοτήσει άλλο μέλος να ψηφίσει χρησιμοποιώντας εξουσιοδότηση που φέρει τη σφραγίδα του Συλλόγου. 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Η Πρόεδρος                                                              Η Γ.Γραμματέας
Κέλλυ Δάνου                                                       Ματρώνη Δικαιάκου ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  


ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

Ο/Η  υπογραφόμενος/ η  ...........................................................................
............................ τακτικό μέλος του Συλλόγου Προστασίας Περιβάλλοντος και Ρεματιάς Πεντέλης-Χαλανδρίου εξουσιοδοτώ 

τον/την.................................................... ................. να ψηφίσει αντί για μένα κατά την τακτική συνέλευση του Συλλόγου έτους 2016.
  


Χαλάνδρι  .......  Δεκεμβρίου 2016

Ο / η εξουσιοδοτών/ούσα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/11/2015-31/10/2016

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΡΕΜΑΤΙΑΣ
ΠΕΝΤΕΛΗΣ-ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

               Χαλάνδρι, 8 Νοεμβρίου 2016

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/11/2015-31/10/2016

Ο οικονομικός απολογισμός για τη διαχειριστική περίοδο 1/11/2015-31/10/2016 του Συλλόγου Προστασίας Περιβάλλοντος και Ρεματιάς Πεντέλης-Χαλανδρίου συζητήθηκε και εγκρίθηκε στο Δ.Σ. της συνεδρίασης της 8ης Νοεμβρίου 2016 και αναλυτικά έχει ως εξής :

Α)  Υπόλοιπο ταμείου 31/10/2015 (για την περίοδο 1/11/2014-31/10/2015)                    Ε.  3.721,65
Β)  Έσοδα διαχειριστικής περιόδου 1/11/2015-31/10/2016                    (+)        Ε.  2.745,35*
                                                              Σύνολον                                                   Ε.  6.467,00

Γ)  ‘Έξοδα διαχειριστικής περιόδου 1/11/2015-31/10/2016                    (-)         Ε.  1.790,74**

Δ)  Υπόλοιπο ταμείου 31/10/2016  (για την περίοδο 1/11/2015-31/10/2016)              Ε.  4.676,26
                                                                                                                            ==========

*Το ποσόν  Ε. 2. 745,35 των εσόδων προέρχεται : 1) Ε. 2.450,00 από επιχορήγηση του Συλλόγου από τον Δήμο Χαλανδρίου για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων, 2) Ε. 295,00 από συνδρομές-νέες εγγραφές και 3)  Ε. 0,35 τόκους.

**   Από το ποσόν Ε. 1.790,74   των εξόδων, το μεγαλύτερο μέρος του Ε. 985,94 εδόθησαν για την ολοκλήρωση του σχεδιασμού και εκτύπωση του χάρτη, Ε. 3,06 για τραπεζικά έξοδα και φόρους τόκων και το υπόλοιπο Ε. 801,74 γραφική ύλη, αφίσες, προσκλήσεις, κεράσματα κλπ για τις εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν.

Υπόλοιπο ταμείου 31/10/2016:                                       Ε. 4.676,26 
(Ευρώ τέσσερις χιλιάδες εξακόσια εβδομήντα έξι και είκοσι έξι λεπτά)

Από τα οποία : α)  E. 4.186,99 στον λογαριασμό 0026-0631-52-0100938308  του Συλλόγου στην Eurobank με τελευταία ημερομηνία εγγραφής 15/9/2016 και β) Ε. 489,27 σε μετρητά.

     Ο απολογισμός θα κατατεθεί με όλα τα παραστατικά (τιμολόγια, αποδείξεις κλπ.) στην Εξελεγκτική Επιτροπή για έλεγχο και για  την κατάρτιση της σχετικής  έκθεσης προς την ετήσια εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση και απαλλαγή του Δ.Σ. από τη Γ.Σ. για την ως άνω διαχειριστική περίοδο.


ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Η πρόεδρος                               Η ταμίας

        ΚΕΛΛΥ ΔΑΝΟΥ                   ΜΑΡΙΝΑ-ΕΛΕΝΗ ΣΜΑΡΑΓΔΗ