Δευτέρα, 25 Αυγούστου 2014

Σχετικά με τα Κ.Υ.Ε. στη Β΄ ζώνη προστασίας ρεματιάς

Σχετικά με την συνέχιση ή όχι της λειτουργίας των Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος που βρίσκονται στη Β΄ζώνη προστασίας της ρεματιάς Πεντέλης - Χαλανδρίου σας ενημερώνουμε για πρόσφατη ένσταση-προσφυγή μας ενάντια σε απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του δήμου Χαλανδρίου η οποία παρέτεινε την άδεια λειτουργίας σε ταβέρνα.  Η προσφυγή μας έγινε δεκτή από την αποκεντρωμένη διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής.

Δείτε παρακάτω το κείμενο της προσφυγής μας και στο τέλος την αποδοχή της από την Περιφέρεια.


ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΡΕΜΑΤΙΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ-ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
Λ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 86 15234 ΧΑΛΑΝΔΡΊ
Τηλ 2106814083, 2106841408
Fax 2102714259
                                                                                    Αριθ. πρωτ. 579
                                                                                    Χαλάνδρι, 26-3-2014

             Προς τον κ Μανώλη Αγγελάκα
 Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής
Κατεχάκη 56 Αθήνα

ΠΡΟΣΦΥΓΗ
Του Συλλόγου Προστασίας .Περιβάλλοντος και Ρεματιάς Πεντέλης Χαλανδρίου
με έδρα το Χαλάνδρι [ Μάρκου Μπότσαρη 2 15233] και Δ/νση Αλληλογραφίας Λ Πεντέλης 86 15234 Χαλάνδρι τηλ.2106814083

               ΚΑΤΑ

Της απόφασης αρ…/2014 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ς(ΕΠΖ)του Δήμου Χαλανδρίου με θέμα: Λήψη απόφασης για έλεγχο νομιμότητας ή μη της άδειας λειτουργείας του ΚΥΕ της εταιρείας ” …………..’ που εδρεύει στο Χαλάνδρι η οποία δημοσιεύθηκε στην Διαφάνεια στις ..-..-2014

Προσβάλλουμε ενώπιον σας, μετά την  από 21-3-2014   ομόφωνη  απόφαση του Δ Σ του Συλλόγου μας και  σύμφωνα με τον Ν.3463/06 την ως άνω κατά πλειοψηφία ληφθείσα  απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Χαλανδρίου ως εσφαλμένη και αντίθετη στις αρχές της χρηστής και σύννομης διοίκησης  και παρακαλούμε να την κάνετε δεκτή ως εμπροθέσμως υποβληθείσα και για τους κάτωθι αληθείς ,  νομίμους και βασίμους λόγους :

1-Ο Σύλλογος έχει έννομο συμφέρον διότι σύμφωνα με το καταστατικό του έχει σκοπό τη διατήρηση της φυσιογνωμίας της Ρεματιάς Πεντέλης –Χαλανδρίου  και την προστασία του περιβάλλοντος και αυτό έχει  αναγνωριστεί με τις αποφ. του ΣΤΕ  1270/98,1061/00,3973/01 &1907/01 .

2-Στο σκεπτικό της απόφασης δεν ελήφθησαν υπόψη ι οι διατάξεις του ΠΔ ΦΕΚ 659/Δ/95 και κυρίως τα άρθρα 3 παρ 3 (που τοποθετεί το εν λόγω ΚΥΕ στη Β Ζώνη προστασίας ) 5 παρ,1γ και δ (που προβλέπουν χρήσεις αμιγούς κατοικίας και σε περίπτωση ‘’καταστρατήγησης ή παραβίασης των επιτρεπομένων χρήσεων επιβάλλεται η σφράγιση του ακινήτου σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου22 του Ν.1650 και την 44242/2361/1989 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 380/Β).

3-Αντιθετα η Επιτροπή έλαβε λανθασμένα υπόψη τις διατάξεις του Ν.4178/13 οι οποίες όμως δεν κατάργησαν τις διατάξεις του ΠΔ που έχει  αυξημένη ισχύ διότι εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση τουΝ.1650/86’’για την προστασία του Περιβάλλοντος” και του άρθρου 24  Συντάγματος ,όπως αναφέρεται στην απόφαση του ΣΤΕ 1270/98/ ,δεδομένου  ότι ι στον Ν.4178/13  άρθρο 37 αναφέρεται
ότι οι διατάξεις του, ψηφίστηκαν στο πλαίσιο εφαρμογής του εθνικού χωροταξικού σχεδιασμού , για την προστασία του περιβάλλοντος ,την προώθηση της πράσινης ανάπτυξης και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών, και στο άρθρο 40 παρ.Α14 ορίζεται ότι αποσκοπεί στη προστασία περιοχών που χρίζουν ειδικής προστασίας ,όπως η Β Ζώνη της παραρεμάτιας περιοχής του Δήμου Χαλανδρίου.

4.Οι άδειες λειτουργίας αρ…/95 και …../99 εδόθησαν παράνομα μετά τη Δημοσίευση του ΠΔ.

5.Η δήλωση προς το ΥΠΕΚΑ ένταξης στον Ν.4014/11 δεν πιστεύουμε ότι έχει κάποια σημασία και ότι  με αυτή νομιμοποιούνταν  παράνομες άδειες και λειτουργίες σε περιοχές προστατευόμενες φυσικού κάλλους και τοπίου.

6.Ο Ν2831/2000 μιλάει για νόμιμες υφιστάμενες χρήσεις, άρα δεν εφαρμόζεται  εν προκειμένω.

7-Εσφαλμένα επίσης  υποστηρίζεται ότι μετά τη λήξη της άδειας του 1974 αυτή εξακολουθούσε να ισχύει ,διότι είχε λήξει  αυτοδίκαια με το άρθρο 7 του ΠΔ και επομένως ακύρως μεταβιβάστηκε η άδεια στην ΟΕ“………….”

8-Σημειώνουμε ότι  η αναφορά στην  εισήγηση ως παράνομων  41  χρήσεων  είναι  κατά το  μεγαλύτερο μέρος της  ανακριβής, διότι άλλες από αυτές  είναι νόμιμες και πολλές άλλες έχουν προ πολλού κλείσει είτε αυτοβούλως [ με επιστέγασμα το προ πολλών ετών αποχωρήσαν Δημαρχείο] είτε μετά από απόφαση του ΣΤΕ όπως οι υπ’αρ 3-(αρ 3793/01).4(αρ,1907/01). Αυτό δεν έγινε προφανώς και κακοβούλως για εντυπωσιασμό και επηρεασμό των μελών της Επιτροπής.

Για τον Σύλλογο

Η Πρόεδρος
Ελένη Ρήγα  
ως εκπρόσωπός του ενώπιον κάθε αρχής σύμφωνα με το άρθρο 15 του καταστατικού του Συλλόγου το οποίο εγκρίθηκε με την απόφαση αριθ 1175/3-3-90 [σύσταση] και 8558/31-12-2001[ τροποποίηση]  του Πρωτοδικείου Αθηνών και αριθ μητρώου 17346.

Συνημμένα:
1.      Το καταστατικό του Συλλόγου: http://sosrematia.blogspot.gr/ Ποιοί είμαστε
2.      Η προσβαλλόμενη απόφαση …/2014,  ΑΔΑ: ………..

Κοιν:
1.      κ Γιάννη Σγουρό, Περιφερειάρχη Αττικής,  Φαξ: 210-6984182
2.      κ Κώστα Μανιάτη, Αντιπεριφερειάρχη Βορείου Τομέα, Φαξ: 210-6084483

3.      ΥΠΕΚΑ/ ΔΕΕΑΠ Τμήμα Γ’, Φαξ: 210-6910019


    ΚΑΙ εδώ η αποδοχή:  Αποδοχή προσφυγής του συλλόγου από την ΠεριφέρειαΠέμπτη, 7 Αυγούστου 2014

Η ρεματιά μας 90 χρόνια πριν.

Δείτε το άρθρο: ΔΥΤΙΚΟΝ ΠΕΝΤΕΛΙΚΟΝ που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα ΕΜΠΡΟΣ
της 24-ης Φεβρουαρίου 1924.