Τρίτη, 17 Νοεμβρίου 2015

Οικονομικός απολογισμός 2014-15 και Προυπολογισμός 2015-16ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΡΕΜΑΤΙΑΣ
ΠΕΝΤΕΛΗΣ-ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ


Προς τη Γενική Συνέλευση:
της  30ης Νοεμβρίου 2015 ή
της    7ης Δεκεμβρίου 2015 (σε περίπτωση μη απαρτίας της 30/11/15)

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015/2016 

       Στη συνεδρίαση της 10ης Νοεμβρίου 2015 το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και κατάθεση από την Ταμία του απολογισμού της διαχειριστική περιόδου 1/11/2014-31/10/2015, αποφάσισε να καταθέσει στη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου μας  για συζήτηση και έγκριση τον εξής προϋπολογισμό για την διαχειριστική περίοδο  : 1/11/2015-31/10/2016.

Α)     Προϋπολογισθέντα    Έσοδα  *                                                        Ε.    500,00
*   προερχόμενα από  εισπράξεις  συνδρομών,
     νέων εγγραφών και έκτακτων εισφορών
-----------------------------------------------------------------------------------
Β)     Προϋπολογισθέντα   Έξοδα **                                                         Ε.  2.000,00
** και αναλυτικότερα 
-- υπόλοιπο δαπάνης χαρτών                            Ε.     550,00
-- εκδηλώσεις, αφίσες-προσκλήσεις,
    φωτοτυπίες, γραφική ύλη                                Ε.     500,00
-- δικηγόροι, δικαστικά έξοδα, προσφυγές        Ε.     450,00
-- σχεδιασμός και υλοποίηση εκπαιδευτικού  
    προγράμματος για τα σχολεία                       Ε.      500,00

Από τα παραπάνω Έσοδα-Έξοδα προκύπτει  έλλειμμα                       Ε.   1.500,00
        
                     Την 31/10/2015 το αποθεματικό ανέρχεται σε Ε. 3.721,65 *

 *     Από το αποθεματικό του ταμείου : E. 3.399,70 στο λ/σμό του Συλλόγου στην  Τράπεζα και Ε. 321,95 μετρητά στα χέρια του ταμία.

Το έλλειμμα των Ε. 1.500,00 ελπίζουμε ότι στο μεγαλύτερο τουλάχιστον μέρος του  θα καλυφθεί από χορηγίες και επιδοτήσεις (Δήμος ή Περιφέρεια)  προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι δράσεις που βρίσκονται ήδη στο στάδιο της υλοποίησης (κυρίως η έκδοση των χαρτών), αλλά και όσων θα προγραμματιστούν κατά τη διάρκεια της επόμενης διαχειριστικής περιόδου.  

                                              ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

                   Η   Πρόεδρος              Η  Γραμματέας                            Η Ταμίας
  
                  Κέλλυ Δάνου                Ματρώνη Δικαιάκου                  Μαρίνα Σμαραγδή


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
1/11/2014-31/10/2015

  Χαλάνδρι, 15 Νοεμβρίου  2015

       Ο οικονομικός απολογισμός για την διαχειριστική περίοδο 1/11/2014-31/10/2015  του Συλλόγου Προστασίας Περιβάλλοντος και Ρεματιάς Πεντέλης-Χαλανδρίου που συζητήθηκε και εγκρίθηκε από το Δ.Σ. στη συνεδρίαση της 10ης Νοεμβρίου 2015  έχει ως εξής :

Α)  ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΑΜΕΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ
      ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/11/2013-31/10/2014:                                                    Ε  3.958,50

Β)  ΕΣΟΔΑ (1/11/2014-31/10/2015)
‘Έσοδα από εγγραφές, συνδρομές, έκτακτες εισφορές κλπ.:               Ε.      595,19 
‘Έσοδα από τόκους:                                                                               Ε.          0,43
                           Σύνολον εσόδων =                                                   Ε.      595,62

Β)  ΕΞΟΔΑ (1/11/2014-31/10/2015)
‘Έξοδα για  δράσεις, εκδηλώσεις, εκτυπώσεις,
 φωτοαντίγραφα, αφίσες, αναλώσιμα, κλπ.:                                           Ε.     829,41
Φόροι τόκων  και τραπεζικά έξοδα:                                                        Ε.         3,06
                             Σύνολον εξόδων =                                                   Ε.     832,47

(Α)  Υπόλοιπο ταμείου 31/10/2014:      Ε.  3.958,50
Συν:
(Β)  ‘Εσοδα 1/11/2014-31/10/2015:        Ε.     595,62
        Σύνολον =                                      Ε.  4.554,12
Μείον:
(Γ)  ‘Εξοδα 1/11/2014-31/10/2015:         Ε.      832,47
        Υπόλοιπο ταμείου 31/10/2015 =   Ε.   3.721,65


Υπόλοιπο ταμείου 31/10/2015 :          Ε.3.721,65
               (Τρεις χιλιάδες επτακόσια είκοσι ένα ευρώ  και εξήντα πέντε λεπτά).


Από τα οποία :
 
-  Ε.   3.399,70   στο λ/σμό του Συλλόγου (EUROBANK/T.T. αρ. λ/σμού 0026- 0631-52-0100938308) και
-  Ε.      321,95 μετρητά  

      Ο απολογισμός θα κατατεθεί με όλα τα παραστατικά στην Εξελεγκτική Επιτροπή για έλεγχο και για την κατάρτιση της αντίστοιχης έκθεσης προς την Γ.Σ.
                                           

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                  

                     Η  πρόεδρος                                                       Η ταμίας
      
                  ΚΕΛΛΥ ΔΑΝΟΥ                                      ΜΑΡΙΝΑ-ΕΛΕΝΗ ΣΜΑΡΑΓΔΗ