Παρασκευή, 12 Μαρτίου 2010

Οι κυριότερες διατάξεις του Π.Δ/τος για την προστασία της Ρεματιάς. Για να ξέρουμε τι να προσέχουμε και τι να διεκδικούμε

Π. Δ/γμα ΦΕΚ 659/Δ/1995 Χαρακτηρισμός χειμαρρρικού ρέματος Πεντέλης -Χαλανδρίου ως προστατευόμενου τοπίου,...


`Άρθρο 1
Χαρακτηρίζεται ως προστατευόμενη περιοχή και τόπίο το ρέμα Πεντέλης-Χαλανδρίου,  η κοίτη και τα πρανή αυτού και οι παραρεμάτιες εκτάσεις που βρίσκονται εντός και εκτός σχεδιίου περιοχές των Δήμων Χαλανδρίου, Αμαρουσίου, Βριλησσίων, Μελισσίων και των Κοινοτήτων Παλαιάς και Νέας Πεντέλης, ...
Αρθρο 2
Μέσα στα όρια της περιοχής προστασίας καθορίζοντια κατά ζώνες ...χρήσεις γης, όροι και περιορισμοί δόμησης και λοιποί γενικοί όροι, απαγορεύσεις και περιορισμοί όπως στα άρθρα 4 και 5
Άρθρο 3
Καθορισμός ορίων Ζωνών Α και Β
1. Η ζώνη Α χαρακτηρίζεται ως προστατευόμενος φυσικός σχηματισμός κα περιλαμβάνει αφενός μεν εκτάσεις που βρίσκοντια εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου και περικλειόνται κυρίως από την τεθλασμένη γραμμή που αποτελούν οι απέναντι του ρέματος ρυμοτομικές γραμμές των παραρεμάτιων οικοδομικών τετράγώνων εκτός των χώρων κοινοχρήστου πρασίνου και περιέρχονται εξ ολοκλήρου στην ζώνη αυτή, και αφετέρου εκτάσεις που βρίσκονται εκτός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου εκάτέρωθεν του άξονα τοι κοίτης του ρέματος ....
3. Η ζώνη Β χαρακτηρίζεται ως προστατευόμενο αστικό τοπίο και περιλαμβάνει εκτάσεις που περικλείονται από το όριο της ζώνης Α κσι της τεθλασμένης γραμμής που ΄φαίνεται με μαύρη διακεκομμένη κσι εστιγμένη γραμμή στα διαγράμματα του άρθρου 1 και σχηματίζεται από τους άξονες των παρακάτω οδών ..................
Άρθρο 4
Εντός της ζώνης Α επιβάλλονται οι παρακάτω όροι, περιορισμοί και απαγορεύσεις

Ι.1. Επιτρέπεται η κατασκευή έργων προστατευτικής και περιβαλλοντικής διευθέτησης του χειμαρρικού ρέματος καθώς και έργων  ανάσχεσης των υδατοστερεοπαροχών, τα οποία δεν αλλοιώνουν τη φυσική κοίτη και ροή, τη μορολογία του τοπίου λαο του γεωφυσικού αναγλύφου [ποικιλία στις διατομές κλπ]
Η θέση των έργων καθορίζεται από τη μελέτη διευθέτησης του ρέματος.
Ειδικότερα επιτρέπονται:
α) Εγκάρσια έργα λιθόδμητα ή λιθεπενδυμένα ή έργα από φυσικά (ζώντα) υλικά  (φυτοτεχνικές διαμορφώσεις).
β)) Παράλληλα έργα λιθεπενδυμένα ή από λιθοδομή χωρίς κονίαμα (ογκόλιθοι) σε συνδυασμό με φυτοτεχνικές διαμορφώσεις .
γ) Διαμόρφωση της κοίτης όπου επιβάλλεται για προστατευτικούς ( αντιπλημμυρικούς ή υδρολογικούς) λόγους και μόνο στα τμήματα αυτά.Η διαμόρφωση της κοίτης και των πρανών γίνεται με τα υλικά που
αναφέρονται στις παραγράφους α` και β`.
δ)Λιθορριπές με κατάλληλη διάμετρο λίθων (καλυπτήριο στρώμα πυθμένα )
ε)Μικρά αρδευτικά έργα για την παροχή νερού του ρέματος στα πρανή εφόσον απαιτείται για τη συντήρηση της χλωρίδας
στ) Έργα  ανάσχεσης, διαχείρισης αποθεμάτων ύδατος απαιτούμενα για λόγυς λειτουργικούς  λειτουργικούς του ρέματος και αισθητικούς σε χώρους που θα καθορισθούν  από τη μελέτη διευθέτησης. Στις περιπτώσεις που τα φυσικά υλικά δεν επαρκούν για την ανθεκτικότητα  αναγκαίων έργων (προβλεπόμενο από τη μελέτη διευθέτησης) κατ΄εξαίρεση  επιτρέπεται η χρήση λιθεπένδυτων κατασκευών από μη φυσικά υλικά  (μπετόν κ.λπ.) με τη σύμφωνη γνώμη του φορέα διαχείρισης....
Για τα παραπάνω αναφερόμενα έργα εφαρμόζεται η με αριθ. 69269/5387/1990 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 678/Β`).
2. Επιτρέπονται  επίσης έργα διαμόρφωσης και ανάπλασης εφόσον δεν έρχονται σε έρχονται σε αντίθεση με τις διατάξεις του Ν. 998/1979.
Ειδικότερα επιτρέπονται:
α) Ξύλινα  προστατευτικά κιγκλιδώματα και φράχτες, πέτρινα στοιχεία μεγίστου  ύψους 0,60 μ. αναβαθμοί και ραμποσκάλες από πέτρα ή κορμούς δένδρων και μικρά καθιστικά από πέτρα ή ξύλο.
β) Η  κατασκευή μονοπατιού - πεζοδρόμου και γεφυρών καθ` όλο το μήκος χειμαρρικού  ρέματος, με χάραξη και υλικά που δεν θα αλλοιώνουν το φυσικό περιβάλλον και με αντίστοιχη μέριμνα για πρόσβαση οχημάτων κοινής ανάγκης  ((πυροσβεστικά, ασθενοφόρα κ.λπ.).
γ) Παιδικές χαρές, ξύλινες πέργκολες, κρήνες, γλυπτά έργα τέχνης.Μικρά  ξύλινα ή πέτρινα περίπτερα - καντίνες επιφανείας μέχρι τριάντα (30) τμ . και μεγίστου ύψους τριών και μισό (3,50) μ. το καθένα και δυναμικότητας  μέχρι δέκα (10) υπαιθρίων τραπεζιών, όχι περισσότερα από ένα  κατά Δήμο, σε θέσεις που εγκρίνονται αρμοδίως και που πρέπει να πληρούν  τις προϋποθέσεις άμεσης προσπέλασης και τροφοδοσίας από το ισχύον οδικό δίκτυο. Στον ίδιο Δήμο είναι δυνατή η κατασκευή και δεύτερου αναψυκτηρίου όπως παραπάνω, αρκεί η μεταξύ δύο περιπτέρωναπόσταση να είναι τουλάχιστον ένα χιλιόμετρο.
δ) Η  διαμόρφωση υπαίθριων χώρων για την διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων ή ημερήσιας αναψυχής σε θέσεις που καθορίζονται στα διαγράμματα του άρθρου 1 του παρόντος.
ε) Έργα  ηλεκτροφωτισμού και πυρασφάλειας.
3. Για τα έργα ανάπλασης απαιτείται έγκριση της Δ/νσης Ειδικών `Εργων Αναβάθμισης Περιοχών  του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων  `Εργων, η οποία χορηγείται εντός δύο μηνών από την υποβολή της σχετικής μελέτης . Εάν περάσει άπρακτη η προθεσμία αυτή θεωρείται άτι υπάρχει σύμφωνη γνώμη της  ως άνω υπηρεσίας. Εντός των οριογραμμών προστασίας του χειμάρρου που καθορίστηκαν με το από 14.12.1979 π. διάταγμα (ΦΕΚ 7/Δ//80), όπως ισχύει σήμερα δεν μπορούν να γίνουν έργα ανάπλασης πριν ολοκληρωθούν τα  έργα διευθέτησης του χειμαρρικού ρέμστος, όπως αυτά προβλέπονται από τη μελέτη της παραγράφου 1. Μελέτες ανάπλασης που ΄προβλέπουν και την  την εφαρμογή των παραπάνω έργων διευθέτησης μπορούν να εκτελεσθούν  ταυτόχρονα.
4. Επιτρέπεται η χρήση ποωδών φυτών και η αναχλόαση για την ανάπλαση και τη  σταθεροποίηση των πρανών, η προστασία της υπάρχουσας βλάστησης αυτοφυούς  και μη, όπως και ο εμπλουτισμός της με πύκνωση των υπαρχόντων ειδών και  η εισαγωγή νέων, σύμφωνα με την ειδική μελέτη φύτευσης και μετά από  Μ.Π.Ε. και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 998/1979. Επίσης επιτρέπεται η δημιουργία καταφυγίων για τη διατήρηση και τον εμπλουτισμό της  της πανίδας.
5.α) Επιβάλεται η διαμόρφωση των υφισταμένων οδών πλην αυτών που εντάσσονται στο  βασικό οδικό δίκτυο της περιοχής σε οδούς ήπιας κυκλοφορίας  (Woonerf) ή πεζοδρόμους εφαπτόμενους στις ρυμοτομικές γραμμές  των οικοδομικών τετραγώνων, για την αποκλειστική εξυπηρέτηση των παραρεμάτιων ιδιοκτησιών. Κατά την διαμόρφωση των οδών ή πεζοδρόμων αυτών  επιβάλλεταιη δημιουργία υψομετρικής διαφοράς από την στάθμη του εδάφους  των παραρεμάτιων ιδιοκτησιών περίπου 2,0 μ. Οι οδοί αυτοί πρέπει να  είναι μη ευθυγράμμου μορφής με μέγιστο πλάτος οδοστρώματος τρία και μισό  (3,50) μέτρα και συνολικό πλάτος έξι μέτρα (6,0 μ.) με τις  εκατέρωθεν του οδοστρώματος διαμορφώσεις (παγκάκια, ζαρντινιέρες,κρήνες κλπ).Επιτρέπεται  πλησίον των οδών αυτών η κατασκευή μικρών χώρων στ'αθμευσης για οχήματα τροφοδοσίος και άμεσης βοήθειας. Τα υλικά τα οποία χρησιμοποιούνται για τις παραπάνω διαμορφώσεις δεν πρέπει να  αντιβαίνουν στο πνεύμα ανάδειξης του φυσικού περιβάλλοντος. Εξαιρούνται τα τμήματα των οδών αυτών που εμπίπτουν στο βασικό οδικό δίκτυο.
β) Εγκεκριμένες  αλλά μη κατασκευασμένες οδοί και με την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει πρόβλημα τακτοποίησης οικοπέδων, οι οποίες δεν είναι απαραίτητες για την πρόσβαση στα οικοδομικά τετράγωνα δίδονται στην αποκλειστική  χρήση των αναγκών της μελέτης διαμόρφωσης. Προϋπόθεση για την κατασκευή τους είναι να μην παρενοχλούν τα έργα διευθέτησης  του χειμάρρου, να μην καταστρέφουν τη βλάστηση και να μηναλλοιώνουν την μορφολογία του εδάφους.
γ) Επιτρέπονται επίσης  στους παραπάνω δρόμους υπόγεια και υπέργεια έργα υποδομής  (ΟΤΕ, ΔΕΗ κ.λπ.) ύστερα από έγκριση της Διεύθυνσης Ειδικών `Εργων Αναβάθμισης περιοχών, η οποία λαμβάνει υπόψη το πνεύμα του  παρόντος διατάγματος για την προστασία του περιβάλλοντος.
δ) Νομίμως  υφιστάμενες οικοδομές κατά τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος με χρήση κατοικίας, εξακολουθούν να υφίστανται. Στις οικοδομές  αυτές επιτρέπονται μόνο επισκευές για λόγους υγιεινής και χρήσεως. Επίσης εξακολουθούν να  να υφίστανται ειδικές χρήσεις όπως εκκλησία και θέατρο.
ΙΙ. Στην ως άνω ζώνη Α απαγορεύεται:
1. Κάθε αφαιρετική επέμβαση στη βλάστηση (π.χ. κοπή δένδρων,αποψίλωση  θάμνων, εκχερσώσεις κ.λπ.) εξαιρουμένων των περιπτώσεων που προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν. 998/1979, ή που επιβάλλονται από προστατευτικούς  (αντιπλημμυρικούς ή υδρολογικούς κ.λπ.) λόγους, σύμφωνα με τη  τη μελέτη διευθέτησης και την Μ.Π.Ε.
2. Οι  γεωτρήσεις και η υδροληψία εκτός των περιπτώσεων που θα απαιτηθούν  από τη μελέτη διευθέτησης.
3. Η θήρα  και η καταστροφή θώκων, φωλεών και περιοχών διατροφής της πανίδας  καθώς και η απομάκρυνση ειδών.
4. Η καθ'  οιονδήποτε τρόπο μόλυνση των υδάτων και του περιβάλλοντος ( απόρριψη στερεών ή υγρών αποβλήτων κ.λπ.).
5. Κάθε έργο  έργο διευθέτησης που αντίκειται στις διατάξεις της παραγράφου ( παρ.  Ι.1) και ειδικότερα η κάλυψη του χειμάρρου έστω και αν προβλέπονται από τα ισχύοντα ρυμοτομικά σχέδια.
6.Οι  φωτεινές επιγραφές - διαφημίσεις, γιγαντοαφίσες και διαφημιστικά πανώ
Οι  επιγραφές θα είναι στην ελληνική γλώσσα και όπου χρειάζεται μπορεί παράλληλα  να χρησιμοποιείται και ξενόγλωσση επιγραφή.
7.Για την εκτέλεση  κάθε έργου που επιτρέπεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος εντός της ζώνης Α απαραίτητη πρόϋπόθεση  είναι να έχουν οριοθετηθεί επί του εδάφους τα όρια της ζώνης Α και να έχουν ολοκληρωθεί τα έργα διευθέτησης του χειμάρρου ή αποδεδειγμένα να  μην εμποδίζουν μελλοντική υλοποίησή τους σύμφωνα με την  γνωμοδότηση του φορέα διαχείρισης. Επιβάλλεται δε προηγουμένως η σύνταξη γεωτεχνικής μελέτης.
8. Απαγορεύεται μέσα  στη ζώνη Α οποιαδήποτε κατασκευή ή αλλοίωση στην υφιστάμενη  φυσική διατομή του χειμαρρικού ρέματος και στη μορφή του τοπίου.
9.Επιβάλλεται η κατά το δυνατόν διατήρηση του γεωμορφολογικού αναγλύφου  του ρέματος στη θέση της διασταύρωσης αυτού με τον οδικό άξονα  της Λεωφόρου Σταυρού - Ελευσίνας.
10. Για κάθε  ενέργεια η οποία αντίκειται στα παραπάνω επιβάλλονται οι κυρώσεις  των άρθρων 22, 28, 29 και 30 του Ν. 1650/1986.
Άρθρο 5
Εντός τη ζώνης Β  καθορίζονται χρήσεις γης και όροι και περιορισμοί  δόμησης ως εξής:
1,α)  Στα οικόπεδα που έχουν πρόσωπο επί του βασικού οδικού δικτύου όπως αυτό  έχει καθορισθεί με την 62556/5073/1990 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος  Χωροταξίας και Δημ.`Εργων "Ορισμός Βασικού Οδικού Δικτύου  Ν. Αττικής" (ΦΕΚ 701/Δ`) και την 48658/2860/1989 απόφαση του Υπουργού  Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημ. `Εργων "`Εγκριση Γενικού Πολεοδομικού ύ Σχεδίου Δήμου Χαλανδρίου (ΦΕΚ 419/Δ`) και στα οικόπεδα των οικοδομικών τετραγώνων  16, 18 και 19 του Δήμου Μελισσίων που έχουν πρόσωπο επί  της πλατείας Αγ. Γεωργίου επιτρέπεται η χρήση γενικής κατοικάς  όπως προσδιορίζεται από το άρθρο 3 του από 23.2.1987 Π. Δ/τος (ΦΕΚ 166/Δ`) πλην των επαγγελματικών εργαστηρίων, των πρατηρίων βενζίνης και των  κτιρίων στάθμευσης αυτοκινήτων, με την επιφύλαξη του επομένου  εδαφίου
β) Για τα  διαμπερή οικόπεδα της προηγούμενης παραγράφου (α) οι χρήσεις  αυτές επιτρέπονται στα ισόγεια των κτιρίων και μόνο στο πρόσωπο αυτών επί των οδικών αξόνων και όχι στο πρόσωπο επί του ρέματος.
γ) Για τους  λοιπούς οικοδομήσιμους χώρους της Ζώνης Β` επιτρέπεται η χρήση αμιγούς  αμιγούς κατοικίας, όπως προσδιορίζεται από το άρθρο 2 του παραπάνω  Π. Δ/τος.
Η παρ 12  του άρθρου 11 του Ν. 2052/92 (ΦΕΚ 94/Α`) δεν εφαρμόζεται.
δ) Στις  περιπτώσεις καταστρατήγησης ή παραβίασης των επιτρεπομένων χρήσεων, επιβάλλεται  η σφράγιση του ακινήτου σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 22 του Ν. 1650 και την 44242/2361/1989 υπουργική απόφαση  (ΦΕΚ 380/Β`).
2. Οι  οδοί που περιβάλλουν τα οικοδομικά τετράγωνα που εμπίπτουν στη ζώνη Β΄, εκτός από αυτές που ανήκουν στο βασικό οδικό δίκτυο,καθορίζονται ως  οδοί ήπιας κυκλοφορίας (woonerf) και πεζόδρομοι. Ο επι μέρους  ιδιαίτερος χαρακτηρισμός τους γίνεται μετά από κυκλοφοριακή  μελέτη της κάθε περιοχής, από την αρμόδια Δ/νση Πολεοδομικού  Σχεδιασμού.
3.α) Δεν επιτρέπεται η πραγματοποίηση μεταφοράς συντελεστή δόμησης σε όλα τα  οικοδομικά τετράγωνα της ζώνης Β`.
β) Επί  των οικοπέδων που εμπίπτουν στη Ζώνη Β` δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 1 του από 14.12.1979 Π. Δ/τος (ΦΕΚ Δ\7/Δ//1980).
4. Απαγορεύονται οι  φωτεινές επιγραφές - διαφημίσεις, γιγαντοαφίσσες και διαφημιστικά πανώ, με εξαίρεση τις επιγραφές των καταστημάτων επί του βασικού οδικού δικτύου.Οι  επιγραφές θα είναι στην ελληνική γλώσσα και όπου χρειάζεται μπορεί παράλληλα να χρησιμοποιείται και ξενόγλωσση επιγραφή.
5. Απαγορεύονται οι  γεωτρήσεις και η υδροληψία.
6. Επιτρέποντα έργα υποδομής όπως προβλέπονται από το άρθρα 4 παρ.4γ του παρόντος διατάγματος για τη ζώνη Α`.
..........................................................................................................................................................................................................................
11. Στα  παραρρεμάτια οικοδομικά τετράγωνα επιβάλλεται η φύτευση των ακαλύπτων χώρων σε ποσοστό 80% αυτών και με πυκνότητα 1 δένδρο ανά 25 τμ  ακάλυπτου οικοπέδου. Απαγορεύεται η χρήση των ακάλυπτων χώρων των οικοπέδων  προς την πλευρά του ρέματος ως χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων.
12.  Απαραίτητη προϋπόθεση για την ανέγερση οικοδομών στα οικόπεδα που έχουν  πρόσωπο προς τη ζώνη Α ανεξάρτητα εάν έχουν πρόσωπο και σε άλλο δρόμο  εγκεκριμένο, είναι να τίθενται σε κοινή χρήση τα ρυμοτομούμενα τμήματα  τα ευρισκόμενα προς την πλευρά του ρέματος (με συμβολαιογραφική δήλωση ) διατηρώντες οι ιδιοκτήτες το δικαίωμα αποζημιώσεως από τους κατά  νόμο υπόχρεους. Επίσης απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση οικοδομικής  άδειας στα ως άνω οικόπεδα είναι η κατεδάφιση τυχόν μανδροτοίχων, συρματοπλεγμάτων ή παραπηγμάτων.
13. Για την  χορήγηση κάθε οικοδομικής άδειας απαιτείται έγκριση της αρμόδιας  Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου με σκοπό την καλύτερη προσαρμογή των οικοδομών και την αξιοποίηση του ακαλύπτου περιβάλλοντα ΄χώρου  χώρου στο φυσικά έδαφος, καθώς επίσης και την ένταξη των υπεράνω του μεγίστου ύψους επιτρεπομένων κατασκευών (και ιδιαίτερα των ηλιακών θερμοσιφώνων) στον κτιριακό όγκο. Ειδικα για τα  παραρεμμάτια οικόπεδα απαιτείται προέγκριση της τοποθέτησης του  κτιρίου, από την Επιτροπή Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού  Ελέγχου, με πλήρες διάγραμμα εξάντλησης του συντελεστή δόμησης
Άρθρο 6
Μέχρι  τη σύσταση του ειδικού φορέα διαχειρίσεως ορίζεται ως φορέας διαχείρισεως των μελετών διαμόρφωσης και των έργων διαμόρφωσης της περιοχής που περιγράφεται στο άρθρο 1 του παρόντος δ/τος η Διεύθυνση Ειδικών `Εργων Αναβάθμισης Περιοχών (ΔΕΕΑΠ) του Υπουργείου Πριβάλλοντος , Χωροταξίας και Δημοσίων `Εργων.
Άρθρο 7
Μεταβατικές διατάξεις
1. Χρήσεις που υπάρχουν κατά΄την ημέρα δημοσίευσης του παρόντος διατάγματος κσι αντίκεινται στις διατάξεις αυτού απομακρύνονται:α) εντός τριών (3) ετών , εφόσον πρόκειται για χρήσεις που λειτουργούν νόμιμα και δεν ρυπαίνουν, και β)εντός ενός (1) έτους εφόσον πρόκειται για χρήσεις μη νόμιμες ή που ρυπαίνουν.
2.Οι με οποιοδήποτε τρόπο ρυπαίνουσες λειτουργίες υπόκεινται στις κυρώσεις που προβλέπονται που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 28,29 και 30 του Ν.1650/1986.
.............................................................................................................................................................................................
Άρθρο 8
Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
                                                     Αθήνα ,8 Αυγούστου 1995
................................................................................................................................................................................................................

1 σχόλιο:

 1. Πολύ χρήσιμη η ανάρτηση του νόμου!

  Θα πρέπει να βρεθεί τρόπος να είναι μόνιμα διαθέσιμος στους ενδιαφερόμενους μαζί με το τοπογραφικό που οριοθετεί την περιοχή της ρεματιάς.


  Ευχαριστώ,
  Καλή συνέχεια,
  Αλέξανδρος Αργ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας για αυτή την ιστοσελίδα.
Tα σχόλια θα δημοσιεύονται μετά την έγκριση του διαχειριστή